Beleid

BELEIDSPLAN VOEDSELBANK NOORDENVELD

MISSIE, VISIE, KERNWAARDEN EN DOELSTELLING

De missie van de voedselbank
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

De visie van de voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de diegene die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden van de voedselbank

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstelling van de voedselbank

 • Het bieden van directe voedselhulp aan mensen die het financieel tijdelijk echt niet redden
 • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

  UITVOERING EN WERKWIJZE

Intake en beslissing over toekenning van voedselpakketten geschied in een aantal stappen.

 • Na de aanmelding vind een intake plaats waarbij gekeken wordt wat de problemen zijn bij de aanvrager.
 • Vervolgens kan samen met de intaker een aanvraagformulier worden ingevuld.
 • Deze aanvraag wordt op basis van de toekenningcriteria en de leefgeld normen van de (landelijke) voedselbanken.
 • Tenslotte wordt een besluit genomen of een voedselpakket wordt toegekend.
  Alleen aanvragen van klanten die wonen in het werkgebied worden in behandeling genomen.

Behandeling van een aanvraag voor een voedselpakket 

 • Een aanvrager krijgt schriftelijk bericht van de acceptatie of afwijzing van de aanvraag. Voedselpakketten worden tijdelijk in principe maximaal voor drie jaren verstrekt. Voor een voedselpakket of het vervoer daarvan wordt nooit geld gevraagd. Eens per jaar wordt vastgesteld of nog steeds wordt voldaan aan de toetsingsnormen.
 • Zodra een klant van mening is, dat niet meer aan de normen wordt voldaan, dient de klant dit zelf schriftelijk te melden aan de voedselbank.

VRIJWILLIGERS

Betaling
Een kernwaarde van de voedselbank is, dat uitsluitend met vrijwilligers wordt uitgevoerd.
Er wordt dus nooit betaald, in welke vorm dan ook, voor de verrichte activiteiten ten behoeve van de voedselbank. Door vrijwilligers gemaakte kosten kunnen wel vergoed worden.

Werkzaamheden
Vrijwilligers kunnen worden ingezet voor de volgende werkzaamheden

 • Transport en opslag van producten van de leveranciers en Voedselbank Nederland naar het depot van de voedselbank te Roden.
 • Bijhouden van de voorraadadministratie van producten.
 • Samenstellen van de voedselpakketten en de uitgifte van deze pakketten.

LEVERANCIERS
Leveranciers van levensmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging worden gevraagd om overtollige voorraden beschikbaar te stellen aan de voedselbank. Hierbij worden afspraken gemaakt over de uiterste houdbaarheidsdatum, verpakking en de logistiek.

PRODUCTEN
Voor aanlevering bij de voedselbank komen producten in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

 • De voedselbank moet zich houden aan de richtlijnen zoals deze o.a. door de Nederlandse  Voedsel- en Warenautoriteit zijn vastgesteld.
 • De verpakking is niet geopend en de houdbaarheidsdatum is niet verstreken, tenzij het producten betreft waarvan de leverancier weet dat consumptie / gebruik geen enkel risico met zich meebrengt. Voorraadbeheer bewaakt de kwaliteit van de producten en bepaalt of deze in het voedselpakket komen.
 • De inhoud van een voedselpakket is afhankelijk van de situatie van een individuele volwassene of een gezin met meerdere personen betreft.
 • Alcoholhoudende dranken en medicijnen worden niet geaccepteerd.
  Producten, waarvan de verpakking is geopend of de houdbaarheidstermijn is verstreken en de kwaliteit te kort schiet, worden niet aangenomen en zeker niet uitgedeeld.

De voedselbank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de weergegeven producten.

UITGIFTE VAN VOEDSELPAKKETTEN

Ophalen producten
De (verse) producten worden door chauffeurs van de voedselbank opgehaald en afgeleverd bij de voedselbank. In overleg met de coördinator transport is het mogelijk om meerdere malen per maand producten op te laten halen. De producten worden rechtstreeks van de leverancier naar de voedselbank gebracht.

Uitgiftevoedselpakketten
Elke week worden op een vooraf bepaalde datum en tijd voedselpakketten uitgedeeld aan de klanten van de voedselbank. Vooraf vindt controle op identiteit plaats. De klanten zorgen zelf voor tassen en transportmiddelen en mogen zich laten vervangen indien zij niet zelf op het moment aanwezig kunnen zijn.
In geval van een noodsituatie wordt bij uitzondering het voedselpakket door een vrijwilliger bezorgd. De producten zijn uitsluitend bestemd voor de klanten van de voedselbank.

Overtollige producten en alcoholhoudende dranken
Overtollige producten zijn producten waarvan de houdbaarheidsdatum verstrijkt voor de volgende uitgiftedatum. Deze producten worden door voorraadbeheer apart gezet en de deelnemers kunnen deze naar believen wel of niet meenemen. Producten die overblijven kunnen na de uitgiftedag worden aangeboden aan de vrijwilligers.