Steun de Voedselbank  

 

 

Beleidsplan

 

1.
Missie, visie, kernwaarden en doelstelling

1.1 De missie van de voedselbank

Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in de gemeenten Noordenveld en Leek en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

1.2 De visie van de voedselbank

In onze gemeenten leven vele mensen onder de armoedegrens. De voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieuminder wordt belast.

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken wij samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan.

Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

1.3 De kernwaarden van de voedselbank

De voedselbank hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

· We werken uitsluitend met vrijwilligers

· Vrijwilligers worden niet financieel beloond

· We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt

· We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel

· We verstrekken uitsluitend gratis voedsel

· We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk

· We zijn neutraal en onafhankelijk

· We zijn transparant in onze verantwoording

1.4 De hoofddoelstellingen van de voedselbank

· Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen

· Het voorkomen van verspilling van goed voedsel

2. Uitvoering en werkwijze


2.1
Intake en beslissing over toekenning van voedselpakketten geschied in een aantal stappen.

 • Na aanmelding vindt een intake plaats waarbij gekeken wordt wat de problemen zijn bij de desbetreffende
  aanvrager.

 • Vervolgens kan samen met de intaker een aanvraagformulier worden ingevuld.

 • Deze aanvraag wordt beoordeeld op basis van de toekenningcriteria en de leefgeld normen van de (landelijke)
  voedselbanken.

 • Tenslotte wordt een besluit genomen of een voedselpakket wordt toegekend.
  Alleen aanvragen van klanten die wonen in het werkgebied worden in behandeling genomen.

2.2 Behandeling van een aanvraag voor een voedselpakket.

Een aanvrager krijgt schriftelijk bericht van de acceptatie of afwijzing van de aanvraag.

Voedselpakketten worden tijdelijk in principe maximaal voor drie jaren verstrekt.

Voor een voedselpakket of het vervoer daarvan wordt nooit geld gevraagd.

Aanvragen worden gearchiveerd. Afgekeurde aanvragen worden twee jaren bewaard.

Eens per jaar wordt vastgesteld of nog steeds wordt voldaan aan de geldende toetsingsnormen.

Zodra een klant van mening is, dat niet meer aan de normen wordt voldaan, dient de klant dit zelf schriftelijk te melden aan de voedselbank.

3. Vrijwilligers

3.1 Betaling

Een kernwaarde van de voedselbank is, dat uitsluitend met vrijwilligers wordt gewerkt.

Er wordt dus nooit betaald, in welke vorm dan ook, voor de verrichte activiteiten ten behoeve van de voedselbank. Door vrijwilligers gemaakte onkosten kunnen wel vergoed worden.

3.2 Werkzaamheden

Vrijwilligers kunnen worden ingezet voor de volgende taken

 • Transport en opslag van producten van de leveranciers en Voedselbank Nederland naar het depot van de voedselbank te Roden.

 • Bijhouden van de voorraadadministratie van producten.

 • Samenstellen van de voedselpakketten en de uitgifte van deze pakketten.

4. Leveranciers

4.1

Leveranciers van levensmiddelen en producten voor persoonlijke verzorging worden gevraagd om overtollige voorraden beschikbaar te stellen aan de voedselbank. Hierbij worden afspraken gemaakt over de uiterste houdbaarheidsdatum, verpakking en de logistiek.

5. Producten

5.1

Voor aanlevering bij de voedselbank komen producten in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

 • De voedselbank moet zich houden aan de richtlijnen zoals deze o.a. door de Nederlandse

Voedsel- en Warenautoriteit zijn voorgeschreven.

 • De verpakking is niet geopend en de houdbaarheidsdatum is niet verstreken, tenzij het producten betreft waarvan de leverancier weet dat consumptie/gebruik geen enkel risico met zich meebrengt. Voorraadbeheer bewaakt de kwaliteit van de producten en bepaalt of deze in het voedselpakket komen.

 • De inhoud van een voedselpakket is afhankelijk van de situatie of het een individuele volwassene of een gezin met meerdere personen betreft.

 • Alcohol houdende dranken en medicijnen worden niet geaccepteerd.

 • Producten van individuele particulieren worden niet geaccepteerd.

 • Producten, waarvan de verpakking is geopend of de houdbaarheidstermijn is verstreken en de kwaliteit tekort schiet, worden vernietigd.

De voedselbank aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de geleverde producten.

6. Uitgifte van voedselpakketten

6.1 Ophalen producten

De (vers)producten worden door chauffeurs van de voedselbank bij de leveranciers opgehaald en afgeleverd bij de voedselbank. In overleg met de coördinator transport is het mogelijk om meerdere malen per maand producten op te halen. De producten worden rechtstreeks van de leverancier naar de voedselbank gebracht. In overleg met de Noordelijke Voedselbank worden de producten eenmaal per 14 dagen door chauffeurs uit Meppel of Groningen opgehaald.

6.2 Uitgiftevoedselpakketten

Om de week (26 keer per jaar) worden op een vooraf bepaalde datum en tijdstip voedsel-pakketten uitgedeeld aan de klanten van de voedselbank. Vooraf vindt controle op identiteit plaats. De klanten zorgen zelf voor tassen en transportmiddelen en mogen zich laten vervangen indien zij niet zelf op het vastgestelde tijdstip aanwezig kunnen zijn.

In geval van een noodsituatie wordt bij uitzondering het voedselpakket door een vrijwilliger bezorgd. De producten zijn uitsluitend bestemd voor de klanten van de voedselbank.

6.3 Overtollige producten en alcoholhoudende dranken

Overtollige producten zijn producten waarvan de houdbaarheidsdatum verstrijkt voor de volgende uitgiftedatum. Deze producten worden door voorraadbeheer apart gezet en de deelnemers kunnen deze naar believen wel of niet meenemen. Producten die overblijven kunnen na de uitgiftedag worden aangeboden aan de aanwezige vrijwilligers.