Steun de Voedselbank  

 

 

logo vb2016


JAARVERSLAG 2018


Roden, juni 2019

Vooraf
Dit is het dertiende jaarverslag van de Stichting Voedselbank Noordenveld, waarvan de stichtingsakte op 1 maart 2006 werd getekend. Per notariële akte d.d. 8 december 2015 is de statutaire naam gewijzigd in Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek.

Doelstelling
De Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek is opgericht om mensen in financiële problemen en met een minimaal budget voor levensonderhoud te helpen met een voedselpakket in de gemeenten Noordenveld en Leek. Om deze doelstelling te realiseren wordt de medewerking gezocht van leveranciers in de gemeenten Noordenveld en Leek e.o. om overtollige voorraden gratis ter beschikking te stellen aan de voedselbank. Producten worden tevens ontvangen van de landelijke voedselbank. Via regionale Distributiecentra worden deze producten aan de regionale voedselbanken geleverd. Voedselbank Noordenveld-Leek ontvangt deze producten via het Distributiecentrum Groningen.
De Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek is bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dit betekent dat giften aan de voedselbank bij de aangifte inkomstenbelasting, binnen de fiscale regels, in mindering mogen worden gebracht op het belastbaar inkomen.

Organisatie Voedselbank
De Voedselbank Noordenveld-Leek is aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. Voedselbanken Nederland is de overkoepelende organisatie van voedselbanken in Nederland en vervuld een coördinerende, faciliterende en toezichthoudende rol ten aanzien van de 169 bij haar aangesloten voedselbanken.
In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het hard nodig hebben tijdelijk met voedselpakketten. Zo bestrijden we samen armoede. En zorgen we ook dat voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Het motto van Voedselbanken Nederland is:  “Oog voor voedsel, hart voor mensen“
Het bestuur van de Voedselbank Noordenveld-Leek is verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de voedselbank waaronder de financiële gang van zaken, de publiciteit en het onderhouden van de contacten met de gemeenten, hulporganisaties, leveranciers, donateurs en andere voedselbanken. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. In dit kader is er zowel in de gemeente Noordenveld als ook in het Westerkwartier sprake van diverse initiatieven voor de aanpak van de schulden- en armoedeproblematiek. In Noordenveld wordt nauw samengewerkt met de Noordenveldwerker; in het Westerkwartier is hiervoor in het voorjaar van 2018 onder de naam ‘Armoedepact’ een nieuw initiatief gestart voor een gezamenlijke aanpak van onder andere de armoedeproblematiek.  
Het depot van de voedselbank is in Roden aan de Kanaalstraat 68a gevestigd. Het pand wordt gebruikt als voorraaddepot voor de opslag van de producten en het gereedmaken van de voedselpakketten voor de cliënten. Voor de producten die gekoeld of bevroren bewaard moeten worden, wordt gebruik gemaakt van een koelcel en een aantal vrieskisten.

Er zijn sinds 1 januari 2017 twee uitgiftepunten: in Roden en in Leek, waar 1x per 14 dagen op de vrijdagmiddag voedselpakketten aan de cliënten worden verstrekt. De pakketten voor de cliënten in Norg worden vanuit het uitgiftepunt in Roden verstrekt.  De uitgiftepunten Roden en Leek zijn via hun coördinator vertegenwoordigd in het bestuur.  
Er is ook in 2018 sprake van een groter aanbod van verse producten, zowel van supermarkten alsook van groentetuinen in de regio. Hier worden door vrijwilligers groenten gekweekt en aangeboden aan voedselbanken. Daarnaast kunnen er steeds vaker bij een toenemend aantal supermarkten dagelijks overtollige verse producten worden opgehaald. Dit is met name gunstig voor voedselbanken die elke dag pakketten verstrekken. In een aantal gevallen zijn er door Voedselbank Noordenveld-Leek afspraken gemaakt met andere voedselbanken over het ophalen van dagverse producten, waarbij Voedselbank Noordenveld-Leek op de donderdag en de vrijdag in de week van uitgifte producten ophaalt en dit op de andere dagen door een andere voedselbank gebeurt. Voedselbank Noordenveld-Leek heeft ook in dit verslagjaar 1x per 14 dagen een voedselpakket verstrekt.  Dit zal eind 2019 wellicht worden gewijzigd in 1 x per week. Duidelijk is dat dit een grotere inzet van de vrijwilligers vraagt en het aantal vrijwilligers zal moeten worden uitgebreid.
Het aantal cliënten van de Voedselbank Noordenveld-Leek is in het afgelopen jaar ondanks de economische groei weer licht gestegen.
Uit een rapportage van Voedselbanken Nederland, de overkoepelende organisatie van alle voedselbanken in Nederland, blijkt ook dat, landelijk gezien, het aantal cliënten in 2018 met 6% gestegen is van 132.500 naar 140.000 cliënten in Nederland.

Het totaal aantal vrijwilligers dat werkzaam is voor de Voedselbank Noordenveld-Leek bedraagt, inclusief bestuursleden, gemiddeld 50 personen. Gezien het karakter van de werkzaamheden van de stichting hebben vrijwilligers en bestuursleden de plicht tot geheimhouding. Mede dankzij de inzet en betrokkenheid van veel vrijwilligers is de Voedselbank Noordenveld-Leek een goed lopende organisatie. Op 28 maart 2018 is de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst gehouden in een van de ruimtes van de Katholieke Kerk in Roden. In het kader van de landelijke actie Week van de Voedselbank is op 18 oktober een Open Dag georganiseerd voor alle sponsoren en ondersteunende organisaties van Voedselbank Noordenveld-Leek.
Voedselbank Noordenveld-Leek heeft de voedselveiligheid en hygiëne bij de voorbereiding, samenstelling en uitgifte van de voedselpakketten op orde. Na een grondig onderzoek door het onafhankelijke inspectiebureau voor voedselveiligheid Senz B.V. uit Naarden en de uitwerking van een aantal verbeteringen heeft de Voedselbank Noordenveld-Leek in 2015 het landelijk certificaat voor voedselveiligheid behaald. Evenals in voorgaande jaren  heeft in november 2018 een controlebezoek plaatsgevonden. Deze audit is goed verlopen en de voedselbank behoudt de status ‘groen’ met een score van 8.9. Er was sprake van een aantal kleine aandachtspunten ten aanzien van procesbeheer en temperatuurcontrole, met name tijdens de uitgifte Hiervoor is een actieplan opgesteld en zijn de knelpunten opgelost. Onderdeel van het actieplan is het aantrekken van een adviseur voedselveiligheid die tijdens op de uitgiftedagen controles uitvoert.
In het verslagjaar is een risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Aan de hand van de rapportage zullen, voor wat betreft de elektrische installatie, een aantal verbeteringen in het pand worden aangebracht. Tevens zullen een aantal maatregelen worden getroffen om de veiligheid van de vrijwilligers beter te waarborgen zoals bijvoorbeeld de aanschaf van veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, brandblussers voor de voertuigen en EHBO-koffers.
In het kader van de nieuwe AVG wetgeving dient elke voedselbank te beschikken over een privacy protocol. Ook Voedselbank Noordenveld-Leek zal zich oriënteren op een privacy protocol, met inachtneming van de richtlijnen zoals door Voedselbanken Nederland zijn opgesteld.
De vorming van de nieuwe gemeente Westerkwartier heeft gevolgen voor onze voedselbank. Omdat er, conform de landelijke richtlijnen, per gemeente maar 1 voedselbank actief mag zijn, zal het uitgiftepunt in Leek per 1 oktober 2019 worden samengevoegd met Voedselbank Westerkwartier. Deze voedselbank bestaat op dit moment uit de gemeenten Zuidhorn, Grootegast en Marum. De gesprekken over de samenvoeging zijn in september 2018 opgestart en zullen in het komende verslagjaar worden afgerond. Voor wat betreft het depot in Roden zal worden gekeken naar de mogelijkheden zoals bijvoorbeeld zelfstandig verder gaan of een samenwerking met een andere voedselbank.
Samenstelling bestuur in 2018:
Dhr. J.P.H. Kroes, voorzitter
Dhr. H.D. Doesburg, penningmeester
Mw. A. Horinga, secretaris
Mw. D.B.A. Rekker, secretaris
Mw. M. Dijksma, coördinator cliënten (tot 1 april 2018)
Dhr. B.J. Schaap, coördinator cliënten (vanaf 1 april 2018)
Mw. J. Schoormans, beheerder depot en coördinator uitgiftepunt Roden
Dhr. J. Wilken, coördinator uitgiftepunt Leek


Onderstaand de contactgegevens van de Voedselbank Noordenveld-Leek:

Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek
Correspondentieadres en locatie depot:
Kanaalstraat 68 A
9301 LT  Roden
Telefoon: 06-50 28 30 81
Mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.voedselbanknoordenveld-leek.nl

Het aanmelden van cliënten, het aanbieden van producten of een donatie kan gebeuren
via telefoon, mail of website.

Activiteiten in 2018
De Voedselbank heeft in 2018 26 keer een pakket uitgegeven. Ook hebben alle cliënten dit jaar weer een kerstpakket ontvangen. Daarnaast hebben alle cliënten van voedselbanken in Nederland dit jaar een kerstpakket ontvangen van de landelijke koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. Deze pakketten zijn aangeboden door een aantal grote sponsoren van Voedselbanken Nederland. De voedselbank in Groningen heeft het initiatief genomen voor een vorm van onderlinge samenwerking tussen de regionale voedselbanken in Groningen waarbij het beschikbare voedsel evenwichtig over de betrokken voedselbanken wordt verdeeld. Eind 2018 is een samenwerkingsovereenkomst tussen de regionale voedselbanken in Groningen getekend.
Ten behoeve van de uitgifte worden door vrijwilligers op de dag vóór en op de uitgiftedag zelf in het depot in Roden de pakketten voor Noordenveld en Leek klaargemaakt. Producten zijn dan bij diverse supermarkten, de bakker, de voedselbank Groningen en uit het eigen depot verzameld. Pakketten voor Leek worden naar het uitgiftepunt in Leek gebracht. In het depot in Roden wordt sinds medio 2018 de uitgifte verzorgd middels het winkelsysteem waarbij de cliënten met een winkelwagen zelf een keuze kunnen maken uit producten. Alle vervoer wordt met een eigen koelauto en bestelbus verzorgd.
In dit verslagjaar werden, evenals in het vorige jaar, op de donderdagen en vrijdagen, voorafgaand aan de dag van uitgifte, met de koelauto verse producten opgehaald bij een aantal supermarkten, te weten de Jumbo supermarkten Leek, de Albert Heijn in Leek alsmede sinds eind 2018, de Plusmarkt in Leek. Met de genoemde supermarkten zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Op de overige dagen worden de koelverse producten opgehaald door vrijwilligers van de Voedselbank Groningen.
Ongeveer 80% van de producten die in 2018 werden verzameld komt uit het werkgebied, terwijl ongeveer 20 % van de producten via het regiodepot binnenkomt. Tot 2018 werd Voedselbank Noordenveld-Leek bevoorraad door het regiodepot in Meppel. In 2018 heeft een wisseling plaatsgevonden en is de Voedselbank in Groningen als regiodepot gaan fungeren.
Ook in 2018 leverden kerken, scholen en particulieren een bijdrage door voedsel, artikelen voor persoonlijke verzorging of huishoudelijke artikelen in te zamelen of donaties in geld beschikbaar te stellen, soms met het verzoek om daar voedsel voor te kopen. Door een aantal kerken wordt elke maand een inzameling gehouden voor de voedselbank. Er wordt dan gericht om bepaalde houdbare producten gevraagd.
Van het Tuuntje in Opende, waar door vrijwilligers groente wordt verbouwd, worden regelmatig diverse groentes ontvangen. Door een particulier uit Norg werden ook dit jaar weer de nodige aardappelen en uien geleverd.
Zegeltjesacties van de diverse supermarkten leverden weer veel dozen met voedsel op. Door particulieren werden zegels ingeleverd en de supermarkten schonken overgebleven dozen aan de voedselbank. Van de Plusmarkt uit Peize zijn 152 dozen ontvangen. Ook zijn er gedurende het verslagjaar een aantal korte inzamelacties bij verschillende supermarkten georganiseerd. Met de zgn. Paasaktie zijn bij een supermarkt in Roden en Leek meer dan 75 kratten voedsel ingezameld. Op Koningsdag is de voedselbank traditiegetrouw vertegenwoordigd met een kraam op de vrijmarkt in Roden waar non-food artikelen, die gedurende het jaar van diverse leveranciers zijn ontvangen, zoals boeken, kleding en oranjeartikelen, worden verkocht.
In dit verslagjaar zijn er door diverse organisaties een aantal bijzondere inzamelacties georganiseerd. Door de leerlingen van OBS de Poolster in Nieuw-Roden zijn ca. 30 kratten met voedsel ingezameld. Ook door de OBS de Hoeksteen in Roden is een inzamelingsactie georganiseerd en heeft onze voedselbank een bedrag van ruim € 1.250,-- ontvangen. Door een gift van de Maripaan-groep van ca. € 600,-- konden voor het depot in Leek een nieuwe vriezer en koelkast worden aangeschaft.
Op 14 en 15 september werd door de protestantse gemeente Leek-Oldebert de jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd bij De Hoeksteen in Leek. De opbrengst van deze rommelmarkt € 1.250,--, is dit jaar aan Voedselbank Noordenveld-Leek geschonken. Verder is er door Biblionet in Leek een voedselinzamelingsactie georganiseerd waarbij er gedurende een aantal weken voedsel bij de Bibliotheek in Leek kon worden ingeleverd. Bij de Zeeman in Roden konden voedsel en andere produkten voor de voedselbank worden ingeleverd en ontving Voedselbank Noordenveld-Leek een grote hoeveelheid schoonmaakmiddelen en produkten voor de persoonlijke verzorging. Een inzameling door het Fitnesscentrum in Roden heeft € 70,-- opgebracht.
Bij de Poiesz supermarkt in Norg, Nieuw-Roden en Tolbert staat een bus of inzamelzuil voor het inzamelen van de Poiesz-zegels. Via de inzamelpunten zijn ook in 2018 weer veel zegels ontvangen. Volle Poiesz-zegelboekjes worden omgewisseld voor voedsel.

De voedselbank heeft in 2018, evenals in voorgaande jaren, een kerstpakkettenactie georganiseerd. Zowel van particulieren alsook van diverse bedrijven in Roden en Leek zijn kerstpakketten ontvangen. Van de Plusmarkt in Leek zijn dit jaar met de kerst 100 kerstbroden en 100 rollades ontvangen. De kerstactie van de Parochiële Caritas Instelling in Roden heeft € 600,-- opgebracht.
In december 2018 heeft RTV Drenthe door een actie in een groot aantal plaatsen bij verschillende supermarkten voedsel ingezameld en verdeeld onder de deelnemende voedselbanken. Ook de Voedselbank Noordenveld-Leek heeft daarvan ruim geprofiteerd. In totaal zijn er begin 2018 ca. 117 kratten met voedsel ontvangen. Tevens zijn in de maand december bij supermarkten Jumbo en Albert Heijn in Leek en de Albert Heijn in Roden inzamelingen gehouden.
Door Humanitas in Roden zijn ook dit verslag jaar Sinterklaaskadootjes voor de kinderen t/m 12 jaar verzorgd.
De inzameling van DE punten is in dit verslagjaar gewijzigd. In de periode november 2017 t/m februari 2018 konden DE-koffiepunten worden ingeleverd. Punten inleveren kon bij de boekhandels Bruna in Roden en Leek, de Jumbo-winkels in Leek en Tolbert en de Poiesz in Nieuw Roden en Tolbert. Ook in beide depots in Roden en Leek kunnen DE-koffiepunten worden ingeleverd. In februari is bekend gemaakt dat landelijk 63 miljoen punten zijn ingezameld waarvoor, met een bonus van DE, 130.000 pakken koffie zijn gekregen. Voor Voedselbank Noordenveld-Leek betekende dit een aantal van 1438 pakken koffie.
Door Vakantiepark Den en Duin is ook in dit verslagjaar weer een aantal vakantiehuisjes aangeboden op De Norgerberg in Norg.
Alle particulieren en organisaties, die zich in het afgelopen jaar hebben ingespannen voor de voedselbank, danken wij hartelijk.

Externe contacten
Het bestuur van de Voedselbank onderhoud contacten met diverse partijen.

De samenwerking met de noordelijke voedselbanken bestaat voornamelijk uit:
* het aanvoeren van producten uit het hele land welke via het centrale depot van de                      
 het gezamenlijk benaderen van grotere bedrijven in de noordelijke provincies.
* het werven van subsidies bij provinciaal werkende overheden, instanties en bedrijven.
* het onderhouden van de communicatielijn naar de Landelijke Voedselbanken.


Een aantal keren per jaar worden de vergaderingen van de noordelijke voedselbanken bezocht.
Er is minimaal eenmaal per jaar overleg met de betreffende wethouder van beide gemeenten.

Verder is er regelmatig contact met de deelnemers aan het convenant dat gesloten is met Humanitas, het maatschappelijk werk, ISD en GKB in Assen. Ook zijn er contacten met de Kledingbank in Roden en de Kraambank in Heerenveen.
De Voedselbank Noordenveld-Leek heeft in de afgelopen jaren geconstateerd dat veel mensen die een pakket aanvragen, te maken hebben met een vorm van schuldhulpverlening zonder professionele begeleiding. Uit het oogpunt van privacy wordt dit niet door de voedselbank bijgehouden. Voor de voedselbank is noodhulp een eindige activiteit, maar het is voor de hulpvragers beter indien zij op de één of andere manier professioneel worden begeleid om uit hun problemen te komen.


Cliënten algemeen

Aantal cliënten.
Het gemiddeld aantal voedselpakketten dat per uitgifte wordt verstrekt is in 2018 licht gestegen.  
Einde 2018 werden er 85 pakketten uitgegeven in Roden en Leek, iets meer dan het aantal pakketten aan het begin van het jaar.

Criteria
Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moeten aanvragers voldoen aan de landelijke criteria. De criteria zijn op de Algemene Ledenvergadering van Voedselbanken Nederland vereenvoudigd en verhoogd.
De armoedegrens wordt niet bepaald door het minimum bestaansinkomen (zeg maar de hoogte van een bijstandsuitkering), maar door het minimaal netto te besteden budget per maand voor voedsel en kleding. De normering voor een vier-persoons huishouding ligt, volgens de per 1 januari 2018 door de Stichting Voedselbanken Nederland aangepaste cijfers, voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 18 jaar in dit kalenderjaar op € 495,-- netto per maand. Dit is het totaal netto inkomen verminderd met de vaste lasten en dus beschikbaar voor eten, drinken en kleding (1 persoons-huishouden €.225,--,  bijkomende partner €.90,-- , kinderen tot 18 jaar €.80,--).
Per 1 januari 2019 zal de normering worden verhoogd naar resp. € 225,-- voor een 1 persoons-huishouden plus € 90,-- per extra volwassene/kind.
De criteria worden vermeld op de website van Voedselbank Noordenveld-Leek.

Voedselhulp kan worden aangevraagd (aangemeld) via maatschappelijk werk, de I.S.D., de G.K.B., de sociaal raadsvrouw, reclassering, budgetsupport, vluchtelingenwerk, het Leger des Heils of rechtstreeks via website of telefoon.
Om vast te stellen of mensen voor een voedselpakket in aanmerking komen wordt een screening uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke en gezinsomstandigheden van de aanvrager. 2x per jaar vindt een herscreening plaats.

In de gemeente Noordenveld wordt de screening en herscreening door vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie gedaan. Zij zijn beter op de hoogte van tegemoetkomingen waarvoor cliënten in aanmerking kunnen komen, maar waarvan zij in een aantal gevallen nog geen gebruik maken. Uiteindelijk beslist de cliëntcoördinator van de voedselbank of men in aanmerking komt voor een pakket.

In de gemeente Leek gebeurt de screening door NoorderMaat en de herscreening door een vrijwilliger van het uitgiftepunt Leek.
Wanneer de afnemer zonder kennisgeving het voedselpakket twee keer niet afhaalt, wordt de voedselhulp gestopt. Dit besluit wordt pas genomen nadat met de cliënt over de reden van het niet-ophalen is gesproken. De afnemer krijgt schriftelijk bericht indien de voedselhulp wordt gestopt. De verstrekking van pakketten is in principe voor maximaal drie jaar. Gedurende deze periode wordt ieder half jaar de situatie van de afnemer opnieuw beoordeeld Voedselbank Noordenveld-Leek behoudt zich, evenals een aantal andere Voedselbanken, het recht voor om hier incidenteel van af te wijken.

In de ALV is ook gesteld dat voedselbanken de zorgplicht hebben om cliënten naar de juiste instanties te verwijzen. De vraag is of dit de taak en verantwoordelijkheid van een voedselbank moet zijn. Dit onderwerp wordt samen met de regionale voedselbanken verder besproken. Ook vindt hierover overleg plaats met instanties zoals Humanitas, ISD en GKB.

Voedselstromen
De bevoorrading van het depot in Roden vindt vanaf 1 januari 2018 plaats via het regionale depot van de Voedselbank in Groningen en niet meer, zoals in het voorgaande verslagjaar, vanuit Meppel.
Ook wordt geprobeerd om via de diverse detailhandelsbedrijven/supermarkten het voedselpakket aan te vullen. Zoals reeds gemeld worden op de donderdagen en vrijdagen voorafgaande aan de uitgiftedagen, koelverse producten bij diverse supermarkten opgehaald. Ook is er uitwisseling van producten met andere voedselbanken in de regio.

Zoals eveneens al eerder gemeld is er een nieuwe leverancier van aardappels gevonden.
Vanaf de oprichting krijgen we voldoende brood van een plaatselijke bakker. Ook krijgen we in voorjaar, zomer en herfst groente aangeleverd van een aantal kwekers uit de omgeving van Roden, Norg en Leek. Vers vlees, fruit en eieren zijn er vaak na acties van particulieren of bedrijven.

De voedselbank heeft naast een koelauto de beschikking over een Volkswagen Crafter met laadklep. Ook heeft de Voedselbank nog de beschikking over een aanhanger. Alle vervoer kan in eigen beheer worden uitgevoerd.

Financiële verantwoording

Het jaar 2018 werd afgesloten met een exploitatieresultaat van -/- € 9.114,--.
Het resultaat is geboekt ten laste van het eigen vermogen.

Tot slot

Het bestuur wil allen, sponsors, leveranciers en de vrijwilligers die, op welke wijze ook, hebben meegewerkt en/of bijgedragen aan het functioneren van de Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek, hartelijk bedanken.

Uw belangstelling en hulp zijn ook in 2019 zeer welkom.

Wilt u ons ook in 2019 financieel (blijven) steunen?
U kunt uw gift overmaken naar rekening: NL54RABO 01177.36.228 t.n.v. Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek

Roden, juli 2019
Bestuur Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek